Forældrebestyrelsen
 
 

Forældrebestyrelsen.

Forældrebestyrelsen består af 7 medlemmer. 5 medlemmer vælges af og blandt forældrene, samt vælges 2 suppleanter. 2 medlemmer vælges af og blandt institutionens fastansatte medarbejdere. Suppleanterne inviteres også med til bestyrelsesmøderne.

Medarbejderrepræsentanterne har stemmeret på lige fod med forældrerepræsentanterne. Institutionslederen deltager i forældrebestyrelsens møder som konsulent, rådgiver og sekretær.

Forældrerepræsentanternes valgperiode er 2 år, dog sådan, at de afgår på skift. I lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år 2 medlemmer.

Forældrebestyrelsens arbejdsopgaver:

 • at fastsætte mål og principper for institutionens virksomhed, herunder det pædagogiske arbejde og samarbejde med eksterne samarbejdspartnere m.m
 • at fastsætte principper for anvendelse af institutionens budget - inden for den af kommunalbestyrelsen fastsatte bevillingsramme.
 • at fastsætte principper for anvendelse af ikke-budgetterede indtægter.
 • at fastsætte principper for ansættelsesprocedurer i forbindelse med ansættelse af personale ved institutionen.
 • at afgive indstilling til kommunalbestyrelsen om ansættelse af personale ved institutionen - bortset fra vikarer og øvrigt korttidsansat personale.
 • at fastansætte institutionens daglige åbningstid inden for den af kommunalbestyrelsen fastlagte ramme for ugentlig åbningstid.
 • at påtegne ansøgninger og informationer til kommunalbestyrelse og dennes udvalg.
 • at fastsætte principper for samarbejdet mellem forældre og personale i institutionen.
 • at informere forældrekredsen om arbejdet i institutionen.
 • at fastsætte principper for anvendelse af institutionens lokaler udenfor åbningstiden.
 • at behandle klager over generelle forhold i institutionen.
 • at drøfte ethvert spørgsmål af generel og principiel karakter vedr. institutionens drift og afgive udtalelse herom.
 • at udtale sig om ethvert spørgsmål, der forelægges bestyrelsen af forvaltningen, kommunalbestyrelsen eller et af dens udvalg.

Forældrebestyrelsen holder møder mindst 1 gang i kvartalet og møderne er lukkede. Samtlige bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt. Dagsorden og referat fra møderne vil være tilgængelig for samtlige forældre. Dagsordenen og referatet hænges op på opslagstavlen ved indgangen.

Forældrebestyrelsen 2017/2018

 

Forældrevalgte:

 

Formand:

Jacob Helbo Kristensen

 

Axel Munchsvej 2, 8550 Ryomgård

Næstformand:

Charlotte Strømman Have

 

Nimtoftevej 23, 8550 Ryomgård

Kristina Damgård Nordentoft

P. Vejsgaardsvænget 12, 8550 Ryomgård

Ida Christensen

Skovtoften 48, 8550 Ryomgård

Janus Boe Landry

P. Vejsgaardsvænget 27, 8550 Ryomgård

Suppleanter:

 

Jannie Rosendahl Møller

K.L. Knudsensvej 4, 8550 Ryomgård

Christian Bjerregaard Mikkelsen

Poppelvej 30, 8550 Ryomgård

Personalerepræsentanter:

 

Anne Marie Melin

 

Pernille Aabenhuus

 

 

 

 

Sidst opdateret 14. juni 2017
Poppelvej 9, 8550 Ryomgård, Tlf.: 87536026